top of page
Head day 8.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

950x100 Ivy 02.png

Day 8

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 8  นะคะ

"การเคลียร์ 3 จักระร่วมกัน ผ่านการเคลื่อนจิตด้วยลมหายใจ"

การเคลื่อนจิตขึ้นลงตามแนวจักระ ประกอบการหายใจที่ถูกต้องควบคู่กันไป เป็นอีกหนึ่งวิธีในการ Heal ตัวเองได้ดี เพราะเมื่อพลังงานนั้นมีการเคลื่อนตัว พลังงานจะสะอาดขึ้น ด้วยตัวของมันเอง เปรียบเหมือนสายน้ำยิ่งไหล่ไป ยิ่งสะอาด แต่ถ้าเก็บกักไว้ตรงเดิม ต่อให้เป็นน้ำสะอาด ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเน่าได้ 

การบริหารพลังงาน จึงก่อเกิดเป็นปรัชญาในการทำสมาธิ 2 แบบ คือ 

        1. จะเป็นการกำจัดพลังออกไป เหมือนกับการตักน้ำออกเพื่อหวังว่านำ้เสียจะได้ออกไปจากการตักออก โดยไม่สนว่าในกระบวนการนั้นก็จะเสียน้ำดีไปด้วย และน้ำก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆ เพราะก็จะกันน้ำใหม่ไม่ให้เข้ามา เช่นกัน 

        การทำสมาธิด้วยปรัชญานี้ เป็นการถือ "ความว่าง" เป็นที่ตั้ง คือในที่สุดจะไม่เหลือน้ำ บุคคลที่ฝึกสมาธิในลักษณะนี้ จะเหมาะกับการดำรงชีวิตที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใคร... เหมาะกับบุคคลที่ต้องอยู่นิ่งๆ ให้มาก เพราะจะปราศจากแรงใจแรงกายในการลงทำสิ่งต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ มีคนอื่นๆ ทำให้หมด ส่วนตนนั้นเสวยบุญ และถือความว่างเป็นที่ตั้ง

        2. จะเป็นการโอบอุ้มพลังทั้งหมดทั้งที่มีภายใน และที่สามารถรับเข้ามาได้จากภายนอก เพื่อเคลื่อนพลังงานให้เยอะ แรง และเร็ว เพราะน้ำยิ่งไหลน้ำยิ่งสะอาด เหมือนมหาสมุทร ที่มีน้ำจำนวนมาก ที่ไหลเคลื่อนเป็นกระแสใต้น้ำ และคลื่นมหาศาลที่ผิวน้ำ ในสภาวะของทะเล จะรวบรวมน้ำทั้งหมดทั้งน้ำดีน้ำเสียมาที่เดียวกันมากๆ แล้วทำการเคลื่อนขึ้นลงระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เพื่อบริหารน้ำทั้งโลกให้สะอาด 

        การทำสมาธิด้วยปรัชญานี้ เป็นการโอบอุ้มทั้งขาวและดำ เพราะเชื่อว่าการเคลื่อนตัวนั้นย่อมนำมาซึ่งความสว่าง 
 

Movement creates growth
Growth creates evolution
Evolution creates ascension

3D Beings can ascension to 5D Beings through

physical

 emotion

 mental

 and spiritual evolution

        บุคคลที่ฝึกสมาธิด้วยการเคลื่อนจิต ตามลมหายใจ ขึ้นลง จะมีเรียวแรงมหาศาลในการคิดได้กระจ่าง รู้สึกได้แจ้ง และทำได้สร้างสรรค์... จะเหมาะกับบุคคลที่อยู่เฉยๆ ไม่ได้ คือบุคคลที่ต้องดำรงชีวิตเป็นคน ต้องลงมือทำตลอดเวลาเพื่อการใช้ขีวิตให้ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อสังคม

        วันนี้พวกเราจทำการฝึกสมาธิด้วยปรัชญาที่ 2 คือการเคลื่อนจิตขึ้นลง โดยเป็นการนำทักษะที่คุณได้สะสมมาตั้งแต่ Day 1-7 มาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างการเคลื่อนจิตแบบมีประสิทธิภาพ โดยครั้งนี้จะเป็นการให้ฝึกทำแบบเบาๆ ก่อน 

950x100 Ivy 01.png
ภาษาไทย

 วิธีการ

"การเคลียร์ 3 จักระร่วมกัน ผ่านการเคลื่อนจิตด้วยลมหายใจ"

 1. ยืนผ่อนคลาย ไหล่เปิด 
   

 2. หายใจเข้า : เคลื่อนจิตผ่านลมหายใจจาก ช่องท้อง
  (จักกระ 2) >> ใจ (จักระ 4) >> กลางกระหม่อม (จักระ 6) 

   

 3. หายใจออก : เคลื่อนจิตผ่านลมหายใจจาก  กลางกระหม่อม
  (จักระ 6)  >> ใจ (จักระ 4) >> ช่องท้อง (จักกระ 2)

   

 4. ทำ 2 > 3 วนไป เป็นเวลา 3 นาที

หมายเหตุ

• ให้หายจากตามปกติของเรา เพราะลมหายใจของเราได้ถูกปรับใหม่ตามการบ้าน Day 1 - Day 7 ไปเรียบร้อยแล้ว คือได้ความปกติใหม่ ไปแล้ว

• ระหว่างที่หายใจเข้าออกตามปกติ และเคลื่อนจิตตามไปให้สอดคล้องนั้น ให้สังเกตช่วงรอยต่อระหว่าง ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก หรือที่เรียนกว่า "ช่วงที่ยังไม่ได้ทำการหายใจ" ให้ตามดูว่าสามารถจับช่วงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน? และหากจับได้แล้ว ให้ตามดูเพื่อรู้ว่าช่วงรอยต่อนี้สั้นยาวอย่างไร? แล้วแชร์มาให้ทราบกัน

• ทำการบ้านนี้ติดต่อกันทุกวัน

950x100 Ivy 01.png

Welcome to Day 8

"Combined 2nd,4th and 6th Chakras Breathing  "

To clear your chakras, you can follow your mind movement along with the main chakras line as it is one of the best methods to heal both your mind and soul. When the energy flows throughout the chakras, it can improve and heal our own physical, emotional, and spiritual imbalances from within. Like a still water, it could easily be polluted because there is no movement which means that there is  no oxygen added in the process, causing the river to end up being polluted.

There’s basically two ways to manage the flow of energy

        1. To eliminate it, it is like pouring out contaminated water out of the jar knowing that you’ll also have to lose the part that is polluted as well. The level of water in a jar may remain very little in the end but it also prevents any water from getting in.

        To follow this method is to allow oneself to be isolated from the others. 

        2. To embrace the whole energy from within and outside, the energy can be good or bad vibes as this method believes that both vibes can encourage a movement. When there’s a strong movement, it will have an impact and a great power. 

        The idea of this philosophy is to embrace both the bright and dark side. This movement allows us to see the world with clarity to both sides which will lead us to enlightenment. 
 

Movement creates growth
Growth creates evolution
Evolution creates ascension

3D Beings can ascension to 5D Beings through

physical

 emotion

 mental

 and spiritual evolution

        A person who practices this meditation can visualize a bright light that will travel through your chakra upwards through inhaling and downwards through exhaling. By using your breath to move your energy to any of your chakras, this meditation method helps increase self-awareness, imagination and creativity. However, this method isn’t suitable for a person who leads a slow-life/inactive life. This method is suitable for those who wants to learn how to improve oneself and live well for others as well as for society.

        Today we are going to practice our second type of meditation by visualizing a bright light as it travels through our Chakra. (2nd,4th,6th chakras)


        We will combining all the skills/techniques that we have acquired through our  breathing exercises from day 1 to day 7 to make our healing more effective on this day. 

950x100 Ivy 01.png
English

Please follow the method below

"Combined 2nd,4th and 6th Chakras Breathing "

 1. Find a comfortable standing position then stretch the muscles in your shoulders by bending it outwards. 
   

 2.  Inhale the air through your nose. Visualize your breath as it travels through your nose. Feel the air travel down into your belly. 

  Sacral Chakra (2): It lies 2 inches below the navel allowing your breath to travel upwards. 
  Heart Chakra (4) : This Chakra is situated in the middle of the chest area. 
  The 3rd Eye Chakra (6): It lies between the middle of your eyes. Feel the bright light as it washes through your body.

 3. Exhale the air through your nose. Imagine a bright light traveling all the way down.  Perform the 3rd eye chakra (6) first then the heart chakra (4) and lastly the sacral chakra (2). 
   

 4. Repeat step 2 and 3 again for 3 minutes

Note

* * * Take normal breaths since we have been practicing breathing exercises since day 1 to day 7.  Then, we will perform new regular breathing patterns. 

*•* Focus your attention to your breathing and make sure your breaths (in and out) are of equal length as per your natural breathing rhythm. During this exercise, we need to pause in between the breath you’ve taken. Pay attention when you pause your breath and count how long you can hold it. Please share your feelings regarding the breath 8th exercise in the group. 


* * Keep doing this homework everyday

950x100 Ivy 01.png
bottom of page