top of page

คอร์สออนไลน์

หอยมหัศจรรย์

two-woman-sitting-on-white-blanket-36940

กังวลไหมค่ะ

เวลามีอะไรกับสามีบ่อยๆ แล้ว “หอยหลวม”

two-women-hugging-3694003.png

หนักใจไหมค่ะ

เวลามีอะไรกันแลว หอยมีลมออก “หอยเรอ หอยตด”

werersdfsf.png

ถาคุณพอแลว

“กับความกังวลและความหนักใจ เพราะหอยปวย ไมฟต”

“แซบกวาเปดซิงสาว”

มาสรางความรูสึกสุดเสียวและฟนดวย การ “ขมิบ” 

แลวคุณพรอมแลวกับการไปมี หอย มหัศจรรย 

                                 

สุดฟต

ที่พิชิตใจ

จนสามีตองชมวา...

ผูหญิงสามารถออกกําลังกายนองสาวใหฟตเฟรม กระชับ รัดแนนได...

คุณรูหรือไมวา?

การขมิบนองสาว 

เปนการออกกําลังกายที่ควรทําอยางสมํ่าเสมอกับผูหญิงเพื่อใหไมเกิด

สภาวะหยอนคลอย ที่สงผลเชิงลบตอประสบการณในการรวมเพศ

แบบสอดใสไดอยางมาก และปญหาเกี่ยวกับปสสาวะเล็ดไหลตามมา

แตผูหญิงสวนใหญ่

มักจะละเลย หรือ ไมรูวิธีการออกกําลังกายในสวนนี้ใหถูกตอง เพราะไม

สามารถแยกแยะออกไดชัดเจนวา กลามเนื้อ Pelvic Floor นั้นอยูตรงไหน

และมัดไหนที่ควรทําการออกกําลังกายเสริม อีกทั้งการออกกําลังกายเพื่อ

สราง “ความแข็งแรง” ของกลามเนื้อนั้นยังตองอาศัย การฝกแบบ 2 ทิศทาง 

iPad – 4.png

การฝกแบบ 2 ทิศทาง คือ 

การดึงเขา (Contraction) 

การขยายออก (Extension) 

แตการทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือ ทําผิดทา จะสงผลให กลามเนื้อขาดความแข็งแรง หรือ เกิดกาหยอนคลอยได้

iPad – 5.png

จะชวยทําใหผิวหนัง ทั้งภายในและภายนอก...

แมวาการทํา Repair

ของอวัยวะเพศและชองคลอด อวบอูม และเตงตึงดูดีได ลดปญหา ปสสาวะเล็ดได แตวาไมสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อได เพราะวาการ Repair นั้นจะเปนการเย็บที่ชั้น fascia เขาหากันทําให แกไขเรื่องไอจามปสสาวะเล็ด เพราะ เปนการยกมุมของทอปสสาวะ กับกระเพาะปสสาวะใหเขาที่เทานั้น 

แมวาจะสงผลใหชองคลอดจะดูเหมือนแคบลง และจากการเย็บจะทําให รูสึกเหมือนฟตๆ อูมๆ คลายเด็กวัยรุน แตก็ไมไดพัฒนาความแข็งแรง ของกลามเนื้อ แตอยางใด 

iPad – 6.png

ดังนั้นคอรส  

“หอยมหัศจรรย” 

จึงมีความสําคัญมากตอการชวยใหผูหญิงเขาถึงความลับของ การมีชองคลอดมหัศจรรย เพราะความรูสึกที่ ตอดรัด กระชับรักใหรูสึก ดื่มดํ่า จนทําใหความรูสึกอยากรวมเพศของคุณกับสามีกลับมาอีกครั้ง

เพื่อไปสราง

"หอยมหัศจรรย" 

ที่ทําใหเขารูสึกดีจนติดใจจนอยากไดแลวไดอีก

และไมไปสนใจหอยที่ไหนอีก 

iPad – 7.png

สิ่งที่จะสอนในคอรสนี้

iPad – 8.png

การควบคุมกลามเนื้อ Pelvic Floor

“แบบแอดวานซ”

เพิ่มเติมจากที่สอนไวใน Empress เพื่อใหสามารถสั่งการตอดรัดใหเกิดขึ้นไดในเวลาที่เกิดการรวมเพศแบบสอดใส เพื่อใหฝายชายไดรับการ สัมผัสที่อบอุนและเปยกชื้นแตแนนแฟนทั่วทุกทุกอณูผิวของ “องคชาติ” 

iPad – 9.png

การควบคุมการตอดรัด

“แบบเปนจังหวะ” 

การควบคุมการตอดรัด แบบเปนจังหวะที่สอดคลองกับการสอดใสของ ฝายชาย และทารวมเพศตางๆ เพื่อสรางความรูสึก “รัด” “ดึง” “ตาน” ที่เปนประสบการณทางเพศ ที่ผูชายโหยหา แตหาแทบไมไดจากผูหญิงสักคน 

iPad – 10.png

การพัฒนาความแข็งแรง

“ของกลามเนื้อ”

ดวยโปรแกรมออกกําลังกายที่ถูกออกแบบมาอยางพิเศษ ผนวกกับการโปรเจ็คพลังงานที่เรียกวา Feminine Energy จะทําใหฝายหญิงนํ้าแตก ดั่งหอยหวายพนนํ้า (Squirting) ไดอยางงายดาย และในบางกรณีจะ สามารถเกิดขึ้นไดเพียงแคผัสผัสเบาๆ โดยไมจําเปนตองสอดใส่

iPad – 11.png

พัฒนาการของความ

“รูสึกเสียวซาน”

ที่ผูหญิงจะไดรับอยางรวดเร็ว โดยไมตองพึ่งพาการเลาโลมจากฝายชายเทาไร และสามารถไปดึงจุดสุดยอด “ไดเร็ว ไดงาย และติดๆกัน” ในหนึ่งรอบการรวม เพศ เรียกไดวาตอใหผูชายมีทักษะธรรมดา และขนาดอวัยวะเพศที่คอนขางเล็ก แตผูหญิงก็จะสามารถเสียวจนลงไปชักดิ้นชักงอบนเตียงไดอยางดื่มดํ่า 

“ดังนั้นการออกแบบท่าออกกำลังกายโดยผู้เชี่ยวชาญ  ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการประเมินสภาวะร่างกาย โดยสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นหัวใจหลักของคอร์สนี้”

ของผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน

• นักวิทยาศาสตรการกีฬา

• สูตินารีแพทย
• ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธ และศาสตรพลังงาน

เพื่อสรางสรรคประสบการณการรวมเพศแบบสอดใส ใหเปนความมหัศจรรยที่สั่งได 

iPad – 12.png

คอรสนี้เปนการทํางานรวมกัน 

เรียนออนไลนในกลุมปด

Facebook

Copy of clock-1.png

11 ชั่วโมง

Copy of route.png

7 บทเรียน

speaker-2.png

เนื้อหาอัดแนนเขาใจงายฟงชัด

Copy of repeat-1.png

ทบทวนไดตลอดชีวิต

Copy of television-1.png

4 Live สุด Exclusive ตอบคําถาม แบบสดๆ สําหรับนักเรียนเทานั้น

iPad – 13.png

ประวัติผู้สอน

นลิศา สีตบุตร  หรือ ครูกิ๊บ Trainer Nalisa

NS_final-29(1).jpg

เจ้าของแฟนเพจ

Trainer Nalisa

ที่มี Follower กว่า 6 แสนคน​

​เจ้าของ YouTube Channel 

ด้านความสัมพันธ์

ที่มี Subscribers กว่า 2 แสน พร้อม VDO ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มียอดวิวทะลุ 1 ล้าน เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ

เข้มข้นด้วย

ประสบการณ์โค้ชชิ่ง

ด้านความสัมพันธ์ และ การบำบัดด้านจิตวิญญาณ กว่า 7,000 ชั่วโมง จาก 4,000 กว่าเคส​

​ผู้ก่อตั้ง

Nalisa Academy

ที่เต็มไปด้วยลูกศิษย์ที่รักการพัฒนาความเป็นคนของตัวเองกว่า 2000 คน

ครูกิ๊บเป็นทั้ง

โค้ชความสัมพันธ์ เป็นครู เป็นนักเขียนเชิงจิตวิญญาณ เป็น healer ที่อัดแน่นด้วยความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์หลายแขนง ต่อไปนี้

- NLP Coaching (Certified) -

- NLP Practitioner (Certified) -

- Time Line Therapy (Certified) -

- Energy Healing (Certified) -

- Reiki Level 1 & 2 (Certified) -

- Reiki Master (Certified) -

- Aura Vision (Certified) -

- Pendulum Reading & Healing (Certified) -

- Crystal Healing (Certified) -

- Psychometry (Certified) -

- Double Psychic Development (Certified) -

- Planetary Transformation & Space Clearing (Certified) -

- Interactive Hypnotherapy (Certified) -

- Bending Reality (Mind Control) -

- Cognitive Behavioural Therapy -

- Social Psychology Satir Model -

- Family Counselling -

- Communication Psychology -

บอกลาหอยปวย “ไมฟต”

แลวมาสรางหอย “ฟต” สุด มหัศจรรย

🔥 ราคา Early Bird ทักเลยตอนนี้ 🔥
จากราคา 14,900 เหลือ  9,900  บาทเท่านั้น
(ราคาพิเศษถึงแค่วันเริ่มสอนสดเท่านั้น)
iPad – 7.png
bottom of page