top of page

Day 18

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 18

ยินดีต้อนรับสู่วันที่  18   ของ Abundance Challenge นะคะ

ภารกิจแรกของ วันที่ 18

เขียน “จดหมาย”  บอกความรู้สึกภายในใจของคุณ ถึงประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่  สังเกตว่าความรู้สึกใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นมานั้น ดีทั้งนั้น ให้นำมาเขียนให้ครบถ้วน 

ข้อความสำหรับวันนี้

"Live in unity"

"การอยู่ ด้วยกัน แบบหนึ่งเดียว"

ในการนั่ง สมาธิ วันนี้ เราจะ พูดถึง ความเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับ พื้นฐาน ความสัตย์จริง ในทุกอย่าง   เราแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน เราต่างมีวิถีชีวิต ความเชื่อ และ การมองโลกที่ต่างกัน   ความแตกต่างนั้นอยู่แค่ใน physical plane เท่านั้น

 

แต่ใน ระดับ molecular and spiritual level. เราล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรา เชื่อมต่อ กับ แกนพลังงานหลังของ จักรวาล ,universal primary source.   

เมื่อเรา เริ่มที่จะเข้าใจ ความหมายของการอยู่ร่วมกัน แบบ หนึ่งเดียว , Concept of life in unity, 

 

วามคิดที่ ว่า “ฉัน คนเดียว” กลายเป็น “ฉัน ทั้งหมด”,the universe I”

ความหมาย ของการ แก่งแย่ง และ แข่งขัน นั้นก็หายไป ความสัมพันธ์นี่ ก่อเกิด ความรักที่ลึกซึ้ง และ เห็นใจ ทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา

คำถาม

 1. อะไรคือ ตัว บ่งบอก ความเป็นหนึ่งเดียว 

 2. คุณคิดว่าอะไรคือ ความหลากหลาย

 3. การนั่งสมาธิ ช่วยให้คุณ เข้าใจ ความคิด ในการอยู่ร่วมกันแบบเป็นหนึ่งเดียว อย่างไร

ภาษาไทย
SQ icon 01.png
Attention ประจำวัน

“I celebrate my unity with all life knowing we are all one.“

 

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

 • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ตเเละพูดตลอดวันเท่าที่จะบ่อยได้

 • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

 • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ     

“ทัด ทวัม อาสิ”  

“ทัด ทวัม อาสิ”  

“ทัด ทวัม อาสิ”     

SQ icon day03-01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 18
 1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

 2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน      “I celebrate my unity with all life knowing we are all one.“

 3. ทำแบบฝึกหัด : “เขียน จดหมาย บอกความรู้สึกภายในใจของคุณ ถึงประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่ “สังเกตว่าความรู้สึกใดๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น ดีทั้งนั้น ให้นำความรู้สึกนั้นมาเขียนใส่บันทึกให้ครบถ้วน” บันทึกในสมุดโน้ต

       4.  คุณมีเวลา 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 18  done" 

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

VDO

VDO-ไทย
English

Day 18

Welcome to Day 18

Task

Write a letter to your country of origin.  In this letter, express all your feelings about it.

Remember that all of your feelings are valid and appropriate.  Write everything that arises. 

As a reminder, write down the meditation in your notebook and keep it in mind throughout the day. 
 

Message of the Day
Live in unity

      In today's meditation, we will talk about unity, as the basic truth of all that exists.

       As individuals, we are not alike.  We have different

lifestyles, beliefs and perceptions.

However, these differences exist only in the physical plane.

     Whereas at the molecular and spiritual level, we are all one and are connected with the universal primary source.

     When we begin to fully understand this concept of life in unity, the idea of ​​a personal “I” gives way to the image of a universal “I”.

    The concept of rivalry and competition disappears. 

This relationship contributes to deep love and empathy for everyone who surrounds us.
 

QUESTION

 1. How would you define unity?

 2. What do you think of diversity?

 3. How did meditation help you realize the idea of ​​living in unity?

SQ icon 04.png
PHRASE OF THE DAY

“ I celebrate my unity with all life knowing we are all one.”

 

 • Write the phrase of the day in a notebook and keep it in your head, remembering and saying it as often as possible during the day.

 • Start as early as possible so that there is more opportunity to repeat the phrase of the day.

 • In addition, listen to today's meditation at least 3 times.

 

Mantra

 

Tat Tvam Asi
Tat Tvam Asi
Tat Tvam Asi

SQ icon day03-03.png
DAY 18   RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

“ I celebrate my unity with all life knowing we are all one.”

 

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -    Write a letter to your country of origin.  In this letter, express all your feelings about it.

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 18 Done"

VDO-Eng

VDO

bottom of page