top of page

Day 1

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

รูป foe day1_02.png

Day 1

      ยินดีต้อนรับสู่ Abundance Challenge : Day 1 ค่ะ

เริ่มกันเลย!!!  นี่คือภารกิจแรกของ Day  1

หลังจากที่คุณทำภารกิจสำเร็จ ให้เขียนคอมเมนท์ว่า “Day 1 Done”  พร้อมแชร์ความเข้าใจที่เกิดขึ้นสั้นๆ

ภารกิจในทุกๆ วัน

▪ 1 สมาธิภาวนา (Meditation) 

▪ 1 แบบฝึกหัด (Task) 

        ขอแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้ทำสมาธิภาวนาและปฏิบัติภารกิจตอนเริ่มวันใหม่ เพราะว่ามันจะช่วย Set Tone และ Changes ในวันนั้น ๆ

รูป foe day1_01.png
ภาษาไทย

แบบฝึกหัด

ในสมุดบันทึกเล่มใหม่ของคุณ List รายชื่อของคน 50 คนที่มีอิทธิพลในชีวิตของคุณ

▪  เป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว 

▪  จะเป็นญาติ เป็นเพื่อน เป็นคนมีชื่อเสียง ใครก็ได้...ดีทั้งนั้น

▪  List รายชื่อทุกคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคุณ และทำให้คุณเติบโตและพัฒนา

ใน List ต้องมีอย่างน้อย 50 รายชื่อ! ระหว่างกระบวนการ List รายชื่อนี้ ให้นึกว่า

▪ ทำไมเราถึงเลือกคนนี้ขึ้นมา 

▪ มีอะไรเกี่ยวกับเขาที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

▪ ค่อยๆ ไล่ไปทีละคน ระลึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคนใน List และสิ่งที่เขานำพามาสู่ชีวิตเรา

จงเชื่อในกระบวนการ !

ตั้งโทรศัพท์ของคุณเป็น “Airplane Mode”  เพื่อที่จะไม่ถูกรบกวน

คุณอาจจะ List มากกว่า 50 คนก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่านั้น

SQ icon 02.png
Attention ประจำวัน

“Today I behold the abundance that surround me”

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

 

มันตรา สำหรับการทำสมาธิภาวนาในวันนี้ คือ

“โซ ฮัม”

“โซ ฮัม”

SQ icon 01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 1
  1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

  2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน   “Today I behold the abundance that surround me”

  3. ทำแบบฝึกหัด : “List รายชื่อคน 50 คนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของฉัน” ลงในสมุดโน้ต

  4. คุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ   หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานว่า "Day 1 Done"

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

VDO

VDO-ไทย
รูป foe day1_02.png

Day 1

Ok, here we go!  Here is the first assignment for Day 1. 

 

Day 1 - After you complete the task, please write: "Day 1 Done." 

Task of the every day

▪ 1 Meditation

▪ 1 Task

I highly recommend doing the meditation and the task at the beginning of the day, if possible.  It sets the tone and changes the course of the day!

รูป foe day1_01.png
English

Task

In your new notebook, make a list of 50 people that have influenced your life.

They can be both living and already departed people, your relatives, friends, and celebrities, writers and personalities whom you do not necessarily know personally.

 

Everyone who has influenced you, and contributed to your growth & development.

 

The list must have at least 50 names.

In the process of making a list, think about why you chose the person. What has changed in your life for the better?

Move calmly and thoughtfully.  Remember the best things about each person in the list and what they bring into your life.

Trust in the process !

Put your phone in airplane mode while doing this so that no one will disturb you. 

Your list may be more than 50 people. But not less!

SQ icon 03.png
PHRASE OF THE DAY

 * Today I behold the abundance that surrounds me *

 

This should also be written in your notebook and remembered during the day as often as possible.

 

*Meditation*

 

The meditation (found in the audio following) can be done before or after the task. It's up to you! 

 

This is the Mantra you will repeat during meditation:

 

So Hum

So Hum

SQ icon 04.png
DAY 1 RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

"Today I behold all the abundance that surrounds me."

 

Remember it during the day.

 

3. Complete the assignment in a notebook - make a list of 50 people who have influenced your development.

 

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in Comment Posts   "Day 1  Done"

VDO

VDO-Eng
bottom of page